Formalnosti oziroma vloge in dokumentacija, ki jo moraš urediti pred/po rojstvu otroka

Kdo bi si mislil, da prihod novorojenčka prinese toliko enih birokratskih opravil. Pred in po rojstvu otroka morate urediti kar nekaj formalnosti in dokumentacije, večina navodil in vlog je dostopnih na spletni strani eUprava, nekaj jih boste morali izbrskati sami. Jaz sem za vas (medtem, ko sem iskala vloge sama) pripravila mini vodič, ki vam morda olajša iskanje ter izpolnjevanje.

Seveda pri vseh vlogah obstaja nekaj izjem in to tudi morda niso vse vloge, ki pridejo v poštev v vašem primeru (v primeru, da ste brezposelni ali študirate, imate več otrok itd. boste morali izpolniti kakšno drugo vlogo). Imejte v mislih, da se zadeve lahko spremenijo iz danes na jutri, predvsem v tem »korona« času pa zagotovo velja še kakšna dodatna izjema, predvsem glede tega, kako se vloge oddaja. Jaz sem vse vloge, ki jih je potrebno izpolniti in oddati pred rojstvom, oddala po pošti oziroma jih nesla direktno v nabiralnik pristojnega CSD.

Rojstni list

Rojstni list je prvi dokument novorojenčka, uredi se ga že v porodnišnici, kjer se načeloma izpolnijo vsi potrebni podatki. Za dokazovanje očetovstva je potreben poročni list ali postopek priznanja očetovstva (glej spodaj) – to je svetovano, da uredita pred rojstvom, sicer pa s tem velja pohiteti predvsem, če želita, da ima otrok priimek drugačen od materinega (torej očetov priimek, vidva pa nista poročena). Oče do priznanja očetovstva sicer ni vpisan v rojstni list, zato je zagotovo pametno, da je to eden od opravkov, ki si jih zadata pred rojstvom. Rojstni list bo nato prišel po pošti v približno 1 mesecu, z njim boste nato lahko urejali ostale dokumente. Za izdajo izpiska matičnega registra o rojstvu sicer lahko zaprosita na katerikoli upravni enoti (ali preko portala e-uprava).

Izbira osebnega imena otroka

Večina staršev otrokovo osebno ime (ime + priimek) izbere oziroma določi v porodnišnici, sicer pa imate na voljo 30 dni po rojstvu za prijavo na katerikoli upravni enoti. Otrok ima lahko največ dve imeni in dva priimka.

Stalno prebivališče otroka, davčna številka in osebni dokumenti

Stalnega prebivališča otroka načeloma ni potrebno prijavljati – če je le-ta enak vsaj enemu (načeloma je to mati – so pa izjeme, kjer to ne drži) ali obeh od staršev. Enako velja za davčno številko – to dodeli finančni urad otroku po uradni dolžnosti (po pošti jo dobite približno v mesecu dni po rojstvu, lahko pa se zadnjo zaprosite tudi takoj po rojstvu na kateremkoli finančnem uradu). Za osebni dokument, potni list in zdravstveno izkaznico morate poskrbeti vi sami.

Materinski dopust

Materinski dopust se načeloma prične 28 dni pred predvidenim datumom poroda in traja 105 dni (neprekinjeno v strnjenem nizu polne odsotnosti z dela, delno koriščenje torej ni mogoče). Po materinskem dopustu načeloma nastopi starševski dopust, ki traja nadaljnjih 260 dni. Z Vlogo matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka mati uveljavlja pravico do materinskega dopusta in materinskega nadomestila, pravico do starševskega dopusta in starševskega nadomestila, podaljšanega starševskega dopusta ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka, če je ne uveljavlja oče.

VLOGA: Vloga matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka + Dodatek k vlogi za uveljavitev pravice do pomoči ob rojstvu otroka/dodatka za veliko družino + Dogovor o izrabi starševskega dopusta samo enega od staršev/posvojiteljev

KDAJ: Najprej 60 dni pred predvidenim datumom poroda, najkasneje 30 dni pred predvidenim nastopom materinskega dopusta pa morate obvestiti o tem delodajalca (če ga niste že prej).

KJE: Oddajte na CSD, kjer ima mati prijavljeno stalno prebivališče.

Očetovski dopust

Očetovski dopust je namenjen očetom, da bi že v najnežnejši dobi otroka skupaj z mamo sodelovali pri negi in varstvu otroka. V praksi gre za očetovski dopust v trajanju 30 plačanih koledarskih dni – v tem času oče dobiva očetovsko nadomestilo s strani države. Vloga zajema pravico do očetovskega dopusta, lahko pa tudi do očetovskega nadomestila ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka (če tega ne uveljavlja mati!). Očetovski dopust se lahko izrabi na različne načine – najmanj 15 koledarskih dni (to je 11 delovnih dni) od rojstva otroka mora izrabiti do najpozneje en mesec po poteku starševskega dopusta/starševskega dodatka, preostanek do 30 dni pa kadarkoli do končanega prvega razreda osnovne šole otroka.

VLOGA: le Obvestilo o izrabi plačanih 5/10/15 dni očetovskega dopusta (če preostalo uveljavlja mati, sicer je dokumentacije več)

KDAJ: Pred izrabo dopusta oziroma najpozneje 15 dni po nastopu dopusta. Delodajalca mora obvestiti o nameri izrabe dopusta 30 dni pred predvidenim nastopom dopusta oziroma v treh dneh od nastanka razloga za spremembo izrabe starševskega dopusta.

KJE: Oddajte na CSD, kjer ima mati prijavljeno stalno prebivališče.

Starševski dopust

Starševski dopust je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka takoj po poteku materinskega dopusta in traja 260 dni, koristi pa ga lahko eden od staršev otroka, oba starša, pod določenimi pogoji pa tudi druga oseba.

KDAJ IN KJE: Pravico do starševskega dopusta uveljavljate na CSD hkrati z uveljavljanjem pravice do materinskega dopusta oziroma do očetovskega dopusta.

Otroški dodatek

Otroški dodatek je namenjen preživljanju, vzgoji in izobraževanju otroka, uveljavlja ga lahko eden od staršev (ali druga oseba) za otroka do 18. leta starosti, ki ima prijavljeno prebivališče in tudi živi v Republiki Sloveniji. Višina otroškega dodatka je odvisna od uvrstitve družine v enega od dohodkovnih razredov, zneski pa se gibajo od 20€ pa do 140€ (odvisno tudi od števila otrok) mesečno.

VLOGA: Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (za pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila) – v pomoč vam bodo Navodila za izpolnjevanje (za katera vam svetujem, da jih dobro preberete)

KDAJ: Vlogo morate oddati v 30ih dneh po rojstvu otroka, prizna pa se že z mesecem otrokovega rojstva.

KJE: Oddajte na CSD, na območju katerega imate stalno prebivališče.

Državna enkratna pomoč ob rojstvu otroka

Gre za enkratno pomoč ob rojstvu otroka s strani države, ki je namenjena nakupu opreme oziroma potrebščin za otroka. Znesek trenutno znaša 286.72€. Pravico ima vsak novorojenček, katerega mati ali oče imata stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živita v Republiki Sloveniji.

VLOGA: Vloga za uveljavitev pravice do pomoči ob rojstvu otroka. Pravico do pomoči ob rojstvu otroka lahko uveljavljate tudi hkrati z vlogo, s katero uveljavljate pravice ob rojstvu otroka (starševski dopust…) ali z vlogo, s katero uveljavljate pravico do starševskega dodatka.

KJE: Oddajte na CSD, na območju katerega imate prijavljeno stalno prebivališče.

Enkratna občinska denarna pomoč ob rojstvu otroka

Višina denarne pomoči iz proračuna občine je odvisna od občine do občine, določene občine jo dajo vsem, spet druge postavljajo za to pogoje. Zneski so zelo različni, kar me iskreno povedano precej preseneča. V Mestni občini Ljubljana so do pomoči upravičene le osebe, ki so brez lastnega dohodka, in osebe, ki z lastnim dohodkom do 30% presegajo minimalno dohodek za posameznega družinskega člana po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke in imajo stalno bivališče v MOL. Vloga za pridobitev pomoči se odda na krajevno pristojnem centru za socialno delo.

Priznanje očetovstva

Oče lahko prizna otroka (ki ni rojen v zakonski zvezi) za svojega pri centru za socialno delo ali pred matičarjem ali v javni listini ali v oporoki. Priznanje običajno uredita mama in oče skupaj pred (ali po) rojstvu otroka. V kolikor sta s partnerjem poročena, priznanja očetovstva ne rabita urejati, saj se mož avtomatično šteje za očeta otroka (pomoč pri dokazovanju je poročni list).

KDAJ: pred ali po rojstvu otroka, načeloma na CSD (svetovano je, da to, če je le mogoče, uredita pred rojstvom otroka, saj vama bo tako olajšano marsikaj)

Prijava otroka v obvezno zdravstveno zavarovanje

Eden od staršev mora po rojstvu prijaviti tudi podatke o zdravstvenem zavarovanju družinskih članov (torej otroka) – v praksi je čisto vseeno, preko katerega od vaju je otrok zavarovan. Je pa pogoj, da ima ta oseba urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje (ta oseba je torej nosilec zavarovanja); v primeru brezposelnosti se lahko obvezno zdravstveno zavarujete tudi kot občan. Otroka je potrebno prijaviti čimprej, najpozneje pa do starosti 60 dni (dokler ni prijavljen v zavarovanje, do njegove starosti 60 dni koristi zdravstvene storitve na zavarovanje enega od staršev oziroma skrbnika) – po prijavi bo dojenček dobil tudi svojo kartico zdravstvenega zavarovanja (pred tem pa se uporablja potrdilo, ki ga dobite ob prijavi). Otrok je kot družinski član lahko zavarovan do dopolnjene starosti 18 let, po tej starosti pa, če se šola, in sicer do konca šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti. Otrok dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne potrebuje.

OBRAZEC: M-DČ (v dveh izvodih!)

KDAJ: po rojstvu, najpozneje do starosti 60 dni

KJE: osebno ali po pošti na ZZZS

Olajšava z vzdrževane družinske člane

Vzdrževane družinske člane lahko zavezanci za dohodnino uveljavljajo pri izračunu akontacije dohodnine (na mesečni ravni) ali pri informativnem izračunu dohodnine (na letni ravni – to se oddaja do 5. februarja vsako leto – z Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine).

KDO UVELJAVLJA OLAJŠAVO? Eden od staršev ali oba (v tem primeru si morata čas uveljavljanja razdeliti tako, da vsota ne preseže 12 mesecev). To je eden od redkih primerov, kjer je »profit« odvisen od izračuna, torej velja o tem, kdo bo otroka prijavil kot vzdrževanega družinskega člana, razmisliti. Na spletu obstajajo tudi načini, kjer si lahko preračunata različne opcije ali pa vama pri tem pomaga računovodstvo.

Vir: eUprava, eDavki

Za začetek vam lahko pomaga ta Vodič postopkov ob rojstvu otroka na spletni strani eUprava.

Share:

1 Comment

  1. Lea Bajt
    torek 12. maj 2020 / 09:08

    Najlepša hvala za vse informacije! 💜

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.